Systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten

Skollagens 4:e kapitel ställer tydliga krav på att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i verksamheten, både på huvudmannanivå och på verksamhetsnivå. Dock säger inte skollagen hur arbetet ska bedrivas utan lämnar detta till varje enskild verksamhet att utforma på det sätt som fungerar bäst. Arbetet ska utformas som ett levande dokument och ligger som grund för verksamhetens utveckling. Det ska också vara tydligt, både i dokumentation, planering och utvärdering, hur arbetet hela tiden fortgår.

De allra flesta verksamheter arbetar systematiskt och har väl fungerande rutiner kring hur arbetet dokumenteras och följs upp. Svårigheten ligger i att synliggöra det som görs. Att hitta en tydlig röd tråd i arbetet kan vara svårt och ofta är det just där vi stöter på patrull.

Under en heldag går vi igenom det systematiska kvalitetsarbetets ABC genom att titta på vilka krav som ställs utifrån lag och förordning samt gör en genomlysning av verksamhetens kompetens genom att inventera de kunskaper och drivkrafter som varje anställd besitter. Vi ger också exempel på ett steg-för-steg-program för det systematiska kvalitetsarbetet.

SYFTE
Syftet med kursen är att ledsaga deltagarna i rutinerna kring det systematiska kvalitetsarbetet och därmed göra arbetet tydligt och konkret. Det handlar också om att uppmärksamma dem om det arbetet de redan gör och att ge dem verktyg för att belysa detta och därmed se systematiken i det.

MÅLGRUPP
Hela arbetslaget.

MÅL
Efter genomförd kurs ska deltagarna känna sig stärkta i det systematiska kvalitetsarbetet. De ska ha en förståelse för allas ansvar i arbetet och hur barnens/elevernas inflytande är det som hela tiden styr.

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
- använda sig av de kompetenser som finns i verksamheten
- ge barnen/eleverna ett naturligt inflytande
- se systematiken i arbetet och hur det hela tiden pågår

Deltagarna ska efter kursen även ha mycket god kännedom om:
- sitt eget och kollegornas ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet
- hur de arbetar med barnkonsekvensanalyser
- hur de på bästa sätt kan ta tillvara vårdnadshavarnas inflytande

GENOMFÖRANDE
Kursen omfattar en heldag. 

Under dagen går vi igenom:
- Lagar och regler som styr arbetet
- Kompetensinventering
- Barns/elevernas inflytande
- Vårdnadshavares inflytande
- Alla anställdas ansvar
- Steg-för-steg i det systematiska kvalitetsarbetet


Pris:
Heldag 20.950 kr plus moms och ev reskostnader. Endast för medlemmar i IV - Idéburen Välfärd, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Kursintyg för genomgången kurs kan lämnas på begäran vid bokning.

För anmälan och mer information maila till utbildning@iv.nu.

Betalningsvillkor

Så här behandlar IV dina personuppgifter.


© Copyright IV - Idéburen Välfärd