Systematiskt kvalitetsarbete för huvudmän

Huvudmannen,det vill säga styrelsen, har det yttersta ansvaret för att förskolan/skolan arbetar i enlighet med de föreskrifter som gäller. Huvudmannens ansvar har skärpts och ägar- och ledningsprövning har införts. Huvudmannen ansvarar för att ett systematiskt arbete genomförs och kontinuerligt arbetas med.

Skollagens 4:e kapitel säger att huvudmannen ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att huvudmannen ska sätta mål för föreningen/bolaget och systematiskt arbeta med uppföljning och utvärdering. Det handlar om att säkerställa att arbetet utförs på ett sätt som för verksamheten mot målsättningen. Målen ska sättas utifrån de nationella styrdokumenten och i relation till den pedagogiska verksamheten.

SYFTE
Syftet med kursen är att klargöra och reda ut de begrepp och krav som de nationella styrdokumenten ställer på arbetet. Vi tittar också på hur huvudmannens del behöver gå hand i hand med verksamhetens arbete.

Kursen kan läggas in i en skräddarsydd insats (Kin – Kurs i Någonting) tillsammans med t ex kurs i systematiskt kvalitetsarbete på verksamhetsnivå eller i kombination med en styrelseutbildning.

MÅLGRUPP
Kursen är lämplig för styrelseledamöter (även blivande sådana) samt rektorer. IV har inte något tak för antalet deltagare från samma huvudman.

MÅL
Efter genomförd kurs ska deltagarna känna sig stärkta i det systematiska kvalitetsarbetet. De ska ha en förståelse för sitt ansvar i arbetet och insikt i vad den yttre organisationen innefattar.

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
- göra en nulägesanalys
- sätta upp lokala mål och planera för hur dessa ska uppnås
- göra kontinuerliga uppföljningar
- använda rektorns verksamhetsrapport som en pelare i arbetet
- se systematiken i arbetet och hur det hela tiden pågår

Deltagarna ska efter kursen även ha mycket god kännedom om:
- sitt eget och övriga ledamöters ansvar i arbetet
- hur de arbetar med delegationer och uppföljning av dessa
- vikten av dokumentation och dokumentspår

Förkunskaper om huvudmannens ansvar krävs för att delta på denna kurs.

GENOMFÖRANDE
Kursen omfattar en halvdag. Önskar beställaren en digital utbildning kontakta då Catrina Engmarker, catarina.engmarker@iv.nu


Pris:
Halvdag (3 timmar) 11.450 kr exkl. moms. Reskostnader/restid tillkommer.
Kursen erbjuds endast medlemmar i IV - Idéburen Välfärd, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Kursintyg efter genomgången kurs kan lämnas på begäran vid bokning.

För mer information maila till utbildning@iv.nu.

Observera att anmälan är bindande.

Betalningsvillkor

Så här behandlar IV dina personuppgifter


© Copyright IV - Idéburen Välfärd