Stadgar för

Idéburen Välfärd Ideell förening

(Fastställda av årsmötet den 1 april 2019)

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att särskilt verka för att stödja befintlig, och bidra till en ökning av den, offentligfinansierad idéburen välfärdsverksamhet i Sverige.
Föreningen har även som ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen, som medlem avses offentligfinansierade idéburen organisation eller verksamhet (fysisk eller juridisk person) som verkar inom välfärdsområdet.
Föreningen ska även i övrigt verka för att stödja medlemmarnas idéburna verksamhet genom framtagande av branschrekommendationer, kompetensutveckling och verka för en kvalitetsutveckling av idéburen offentligfinansierad välfärd.

2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är Idéburen Välfärd Ideell förening.
Föreningens organisationsnummer är 802 524-1632. Föreningen har sin hemort/säte i Stockholms kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de juridiska och fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där partnern är medlem får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras i skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges vad föreningens tillgångar ska användas till.

2 kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap
Juridiska och fysiska personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att ansöka om medlemskap. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

För fysiska eller juridiska personer som bedriver offentligfinansierad välfärdsverksamhet ställs dock särskilda krav på verksamheten.
Verksamheten/-s:
a. ska bedrivas utifrån samhällsnyttiga ändamål,
b. värdegrund ska vila på demokrati och delaktighet på alla nivåer,
c. ska bygga på alla människors lika värde och en sund människosyn.
För att upptas som medlem förutsätts vidare att den som bedriver offentligfinansierad välfärdsverksamhet återinvesterar huvuddelen av överskottet i verksamheten. Eventuell utdelning får uppgå till högst femton procent av överskott efter avsättning till periodiseringsfonder och övriga finansiella dispositioner och bokslutsjusteringar.

Skäl att vägra medlemskap
Föreningen får vägra medlemskap, om
1. sökanden inte uppfyller de krav som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna, eller
2. det i övrigt finns särskilda skäl för vägran.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska den beslutet avser ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem
- ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
- ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
- godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
- har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
- har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, beslutar styrelsen eller den styrelsen utser om betalningskrav ska riktas mot den utträdande medlemmen.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Medlemmen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

4 § Uteslutning m.m.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, värdegrund eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningens intressen och/eller ändamål eller på annat sätt grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslut skickas till medlemmen. En utesluten medlem kan överklaga beslutet om uteslutning till föreningsmöte, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Medlem som upprepade gånger bryter mot det i stadgarna reglerade kravet på återinvestering av överskott kan omedelbart uteslutas ur föreningen.

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på föreningens hemsida eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud, endast annan medlem får vara ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Ombudet ska förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Vid ordinarie eller extra årsmöte har varje medlem en (1) röst. Rösträtt har endast den medlem som har betalat förfallna föreningsavgifter samt i övrigt fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar

En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Biträdet får yttra sig vid mötet.

Årsmötet får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem.

Särskilt om jäv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
a. talan mot medlemmen,
b. medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan förpliktelse gentemot föreningen, eller
c. talan eller befrielse som avses i a. eller b. och som gäller någon annan, om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.
Bestämmelserna i första stycket om medlem tillämpas också på ombud för medlem.

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om resultatdisposition
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fråga om arvode för styrelsens ledamöter och revisor
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
13. Val av ordförande
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
18. Propositioner
19. Motioner
20. Övriga frågor

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast en (1) en vecka före mötet tillställas medlemmarna på samma sätt som vid kallelse till ordinarie årsmöte.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Personval bör ske med sluten omröstning. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och lägst två (2) och högst fyra (4) ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast fyra (4) veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst två (2) och högst elva (11) övriga ledamöter samt lägst noll (0) och högst fyra (4) suppleanter. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
a) se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
b) verkställa av årsmötet fattade beslut,
c) planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
d) ansvara för och förvalta föreningens medel,
e) fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
f) tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
g) förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga föreningsorgan

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan
Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta utskott:
a) utbildning som omfattar bland annat förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola inklusive folkhögskola,
b) vård och omsorg som omfattar bland annat sjukhem, äldreboenden, härbärgen, behandlingshem och liknande verksamhet
c) föreningsverksamhet som omfattar bland annat integrationsarbete, annan välfärdsverksamhet som är offentligfinansierad och liknande som bedrivs av föreningens medlemmar

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga utskott och arbets- och projektgrupper.

2 § Instruktioner
Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 § Budget och verksamhetsplan
Respektive utskott ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sin verksamhet att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och plan inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer.

Styrelsen gör de ändringar i budget och plan som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av offentligfinansierade välfärdsverksamheten.

4 § Återrapportering
Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.


© Copyright IV - Idéburen Välfärd