SSA - Systematiskt säkerhetsarbete

Mer än 40 procent av alla skjutningar där någon skadas eller dör sker i närheten av en förskola eller skola. Det visar en granskning som DN har gjort. (DN 20211115)

Huvudmannen är ansvarig för att barnen/eleverna har en trygg och säker miljö. Därmed åligger det huvudmannen att i samråd med rektor besluta om vilka säkerhetsrutiner som behöver finnas. Det ställs krav på att huvudmannen kontinuerligt genomför:
- SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete),
- SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete),
- barn-/elevskyddsronder.

Sammantaget talar vi i dag om att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete, SSA, för att säkra vardagen för såväl barn/elever som personal. I detta ingår att arbeta förebyggande både inne och ute, att vara säker på hur man genomför både utrymning och inrymning.

En förskola/skola är inte isolerad från sin omvärld utan måste förhålla sig till sitt omgivande samhälle.
- Det finns en ökande mängd våldsbrott i samhället. Våldet är grövre i de brott som sker.
- Andelen skilsmässor ökar inte nämnvärt, men andelen vårdnadstvister ökar.
- Sociala medier och andra kanaler är snabba informationsflöden.
- Den allmänna hotbilden är annorlunda i dag – exempelvis Husbykravallerna, sprängningar, skjutningar i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Örebro. Oväntat, oprovocerat våld är inte längre en storstadsproblematik.
- Transporter av allt, inklusive farligt gods, ökar och därmed risken för olyckor och utsläpp.

Syfte och mål

Kursen syftar till att:
- Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker.
- Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger huvudman/rektor vad gäller säkerheten i verksamheten.
- Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärnsrätt.
- Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för verksamhetens säkerhetsarbete.
- Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
- Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningsplaner samt hur dessa ska utgöra en del av vardagen.

Mål:
Målet är att varje kursdeltagare efter avslutad kursdag gemensamt med sitt arbetslag ska kunna göra en egen hot-/riskanalys, samt besluta om beredskapsplan och kunna implementera dessa i sin vardag.

Förkunskaper

Kursen ställer krav på att deltagarna är väl förtrogna med:
1. Skolverket - Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (även om publikationen inte är reviderad fungerar den som ett bra stöd

2. MSB:s material kring skolsäkerhet

3. Arbetsmiljöverkets råd kring arbetsmiljö

4. Den egna verksamhetens SBA och utrymningsplan

Kursens upplägg och omfattning

Kursen omfattar en heldag. I priset ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Introduktion:
En orientering i ämnet SSA samt en genomgång av hithörande lagstiftning.

Genomgång av:
Vad är en risk? Brand eller intern hotbild – kräver de samma tillvägagångssätt?
Hur sker en utrymning? Metod beroende på hotbild, alternativa utrymningsvägar, ansvarsfördelning.
Larma, rädda, släck – och sen?

Fördjupning i Brottsbalken 24 kap.
Statisk kontra dynamisk risk.
Genomgång av hot-/riskanalys – en modell för kontinuerlig bedömning.
Definiera Mål – Metod – Resultat
Konsekvenstänkande – Före – Under - Efter

Sammanfattning och slutord:
Behovet av kommunikation – Vem, Vad och Hur?
”Varumärkesvård” – behovet av snabb återgång
Mediahantering

Pris:
2.500 kr exkl moms för medlemmar i IV, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
3.500 kr exkl moms för övriga.


Kursintyg ingår i priset.

Datum: Ej beslutad
Tid: 8:30 registrering och kaffe, kurstid 9:00 - 16:00
Plats: Stockholm/Göteborg/Malmö


För anmälan och mer information maila till utbildning@iv.nu.

Observera att anmälan är bindande.


Särskilt skräddarsydd kurs i SSA, 4 tim på plats, pris:
15.750 kr plus moms och reskostnader/huvudman. Endast för medlemmar i IV - Idéburen Välfärd, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Läs gärna mer här om IV-medlemmen Montessoriförskolan Tjädern i Lövestad, som har skapat en egen inrymningsplan för att skydda barnen.
Artikeln är skriven av Annika Olsson och publicerad med tillstånd av Montessoritidningen.


Betalningsvillkor

Så här behandlar IV dina personuppgifter.© Copyright IV - Idéburen Välfärd