Rekommendation om sparande av barnens närvarotider

IV rekommenderar att barns närvarotider endast sparas i den utsträckning de behövs för verksamhetens uppdrag. Förskolan/den pedagogiska omsorgen ska ha tydliga rutiner för hur och när gallring ska ske. Vårdnadshavare har för barns räkning rätt enligt dataskyddsförordningen att kontakta förskolan/den pedagogiska omsorgen för att få ut information om de uppgifter som är lagrade om barnet, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att förskolan begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av aktuella uppgifter.

Barns närvarotider omfattas av kravet på skydd av personuppgifter så som det anges i dataskyddsförordningen. Det innebär att barns närvarotider endast får sparas om:

- vårdnadshavarna har gett sitt godkännande,
- det finns särskilt uttryckligt angivna och berättigade ändamål såsom stöd för schemaläggning och planering av personalnärvaro,
- det är en del i det systematiska kvalitetsarbetet (vilket även inkluderar eventuella ansökningar om tilläggsbelopp, skollagen 8 kap 23 § och anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §).

För att förskolan/den pedagogiska omsorgen ska kunna upprätthålla en god säkerhetsnivå behöver barnens närvaro/frånvaro registreras dagligen. Detta är dock inte entydigt med att uppgifterna ska sparas.

Den fria förskolan/pedagogiska omsorgen har inga krav på sig att spara barnens närvarotid alls. IV rekommenderar att man sparar denna terminsvis då det är en trygghet för både huvudmän och föräldrar eftersom:

- den är en del i det systematiska kvalitetsarbetet
- man kan behöva titta bakåt när man utvärderar t ex användningen av vikarier
- närvarostatistiken kan vara en viktig del vid ansökan om tilläggsbelopp
- den kan vara en viktig del när man misstänker att barn far illa.

Förskolan/den pedagogiska omsorgen har rätt till bidrag enligt skollagen 8 kap 21–22 §§. Förskolan/de pedagogiska omsorgen ska då kunna styrka att visst barn finns inskrivet i verksamheten. Däremot omfattas inte Förskolan/den pedagogiska omsorgen av närvaroplikt varför det saknas stöd för krav på att barns närvaro ska sparas överhuvudtaget. Detta innebär att barnens vistelsetider är förskolans/den pedagogiska omsorgen och vårdnadshavarnas angelägenhet och ingen annans.

Vårdnadshavare har för barns räkning rätt enligt dataskyddsförordningen att kontakta förskolan för att få ut information om de uppgifter som är lagrade om barnet, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att förskolan begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av aktuella uppgifter.


Reviderat 2019-01-22


© Copyright IV - Idéburen Välfärd