Förtydligande från Skolverket om permittering

IV har begärt besked avseende Skolverkets inställning till hur barn vars vårdnadshavare har permitterats utifrån skollagens skrivningar har rätt till omsorg.

Skolverkets svar:
Rätten till förskola gäller som huvudregel för barn som behöver barnomsorg med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

När det gäller barn som har vårdnadshavare som blivit permitterade från sina arbeten för en kortare tid så är det i dagsläget inte helt klart vad som gäller. Det beror på under vilka förutsättningar vårdnadshavarna permitterats. Det kan ju vara så att behovet av barnomsorg med hänsyn till deras förvärvsarbete har minskat. Det är upp till varje huvudman för förskolan att bedöma om ett barn har rätt till förskola i det enskilda fallet. Huvudmannen bör väga in det faktum att korttidspermitterade personer ska stå till sin arbetsgivares förfogande och att behovet av barnomsorg kan komma att förändras med kort varsel.

Källor:
Rätt till förskola: 8 kap. 4-7 §§ skollagen
Lagar och förordningar: www.skolverket.se/lag
Skolverkets frågor och svar om förskolan under den rådande situationen med Corona:
www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#h-Forskolan

© Copyright IV - Idéburen Välfärd