Rekommendation om sekretess/tystnadsplikt

IV rekommenderar att nya vårdnadshavare, när de antar plats på förskolan/den pedagogiska omsorgen, informeras om personalens tystnadsplikt enligt skollagens 29 kap.14 §. Särskilt för föräldrakooperativ är att medlemmar i föreningen lyder under samma lagstiftning, varför nya medlemmar skall informeras om detta.

Tystnadsplikten innebär att du som är verksam inom förskolan inte får lämna ut uppgifter om enskilda personer till obehöriga. Det är alltså förbjudet att lämna ut uppgifter muntligen, genom att en handling lämnas ut, visas upp eller om innehållet i handlingen i handlingen röjs på annat sätt. Tystnadsplikten gäller även för uppgifter om anställdas personliga förhållanden. Förbudet gäller även efter det att anställningen har avslutats, medlemmen har utträtt ur kooperativet eller verksamheten har upphört. Brott mot tystnadsplikten är straffbart. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas till dagsböter eller fängelse, ofta i kombination med skadestånd.

Tystnadsplikten gäller inte vid anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §, när man vittnar under ed i domstol eller vid smittspårning.

För styrelsen gäller strängare sekretessregler då man ofta får en ingående kännedom om enskilda personers förhållanden.

Dataskyddsförordningen reglerar behandling och utlämnande av personuppgifter. Förskolan ska se till att inga personuppgifter lämnas ut på ett sätt som kan strida mot lagen. Reviderat 2021-03-19© Copyright IV - Idéburen Välfärd