Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor så ska den som äger eller nyttjar en byggnad eller annan anläggning vidta de åtgärder som krävs för att förhindra uppkomst av brand och för att begränsa skador till följd av brand. De åtgärder som ska vidtas kan vara av både teknisk och organisatorisk karraktär. Den texten säger inget konkret om vad SBA faktiskt innebär, och några månader efter att den nya lagen hade kommit gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut en författning SRVFS 2004:3 som beskriver SBA lite mer ingående.

SBA i praktiken
Att t ex ha den teknik som krävs innebär inte bara att ha brandsläckare samt brandlarm, utan lokalerna ska även uppfylla vissa krav (lagar, standarder, försäkringskrav osv) som finns med avseende på brandcellsavgränsning, branddörrar, utrymningsvägar, utrymningslarm, nödbelysning, nödskyltning, förvaring av brandfarlig vara mm.

Är SBA bara tekniska brandskyddsåtgärder?
Nej, även organisatoriska! Internt ska ansvaret fördelas. Ytterst ligger ansvaret alltid på VD, men kan delegeras till andra. Någon utses till Brandskyddsansvarig, några andra till kontrollanter, anläggningsskötare, utrymningsledare mfl. Dessa skall naturligtvis ha utbildning för uppgiften. Man behöver också bestämma var gränsen går mellan fastighetsägarens och hyresgästenas ansvar för flera områden. Sedan skall regler och rutiner (brandskyddsregler) samt utbildningsplaner upprättas. Slutligen ska Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) "utföras". MSB skriver: "Det räcker inte med att upprätta dokument för att bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarbete. Avgörande är vad som i praktiken åstadkoms för att upprätthålla och förbättra brandskyddet. Dokumentationen är ett hjälpmedel och en kunskapskälla som används för styrning och vägledning av det systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet."

Ägare - Nyttjare
Ibland uppstår frågan om vem som lagligen ansvarar för en viss sak - ägaren eller nyttjanderättshavaren (vardagligt kallade fastighetsägaren eller hyresgästen). Föreskrifterna för SBA är inte någon brandskyddslagstiftning där allt detta regleras, utan i första hand styr bygglagstiftningen (vilken vänder sig till fastighetsägaren) och arbetsmiljölagen, t.ex AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning (som vänder sig till verksamhetsutövaren). Vissa saker hamnar mer självklart på ägarens bord, så som brandcellsavgränsande spjäll i ventilationen. Med samma självklarhet hamnar intern utrymningsskyltning tillika utrymningsplaner på hyresgästen. Placering av släckare, allt organisatoriskt, utbildningar samt brandövningar ligger i första hand på nyttjanderättshavaren.

Brandlarm - Utrymningslarm
Brandlarmet är en vanlig sak där ansvarsfrågan kommer på tal. Det vi i vardagligt tal kallar för brandlarm är två olika saker, både funktionellt och lagmässigt. Brandlarm kan vara ett larm som aktiveras automatiskt när rök eller lågor detekteras, men själva larmet kan vara ett sms i fickan på en vaktmästare, och detta är då ett rent brandlarm. Den öronbedövande signal som oftast hörs i samband med brandlarm är egentligen inte brandlarm, utan utrymningslarm. Något generellt krav på brandlarm i byggnader finns inte, men däremot krav på att man ska kunna larma och varna alla vars liv är i fara, vilket i sin tur ofta innebär att man måste ha ett i byggnaden/verksamheten vidsträckt utrymningslarm med klockor/sirener och knappar för att manuellt kunna aktivera detta. Oftast kopplas funktionen med automatisk detektion av rök ihop med utrymningslarmet, och vid detektion av rök aktiveras ett larm som på samma gång är både brand- och utrymningslarm. Lagkravet är dock starkast på utrymningslarmet. Oftast finner man kravet i arbetsmiljölagstiftningen. I samlingslokaler däremot kräver bygglagstiftningen detta för att få bygglov. I sådana lokaler faller ansvaret av den anledningen mer självklart på ägaren. I förhållande till Systematiskt Brandskyddsarbete så är regelbunden kontroll av larmet en självklar del.

Texten är hämtad från i-sb.se, ett internetbaserat stödsystem för Systematiskt Brandskyddsarbete.

Läs mer på i-sba.se och msb.se.


Reviderat 2019-01-22


© Copyright IV - Idéburen Välfärd