Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Utbildningsstart januari 2023 i Stockholm

___________________________________________________

Förskolechefer bytte den 1 juli 2019 namn till rektor. Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.

___________________________________________________

MÅLGRUPP

Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan.

___________________________________________________

SYFTE

Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Med en god kännedom om både den skolrättsliga och pedagogiska regleringen i förskolan skapas en trygghet i ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget och i den egna organisationen. Moment som systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, det kompensatoriska uppdraget, kris och krishantering samt coachning och samtalsteknik ger viktig beredskap både i vardagen och vid oväntade händelser.

Utbildningen betonar en aktiv handlingsinriktad ledning av den pedagogiska verksamheten. Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga utgångspunkter för utbildningens innehåll och upplägg. Vid vissa moment tillämpas lärande genom en metod som kallas för Case-metodiken.

___________________________________________________

MÅL

Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en rektor i förskolan. Deltagarna ska ha mycket god kunskap om det kompensatoriska uppdraget samt det systematiska kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedagogisk dokumentation. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr verksamheten i förskolan. Vidare ska deltagarna vara väl bekanta med vilka planer som styr förskolan, delegationsbeslut och konsekvenser av dessa, kontakter med press och media. Deltagarna ska även vara väl förtrogna med systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och vikten av att aktivt arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser för att skapa en trygg och säker miljö för både barn och pedagoger på förskolan.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:
- planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen kontinuerligt och systematiskt
- ansvara för att alla barn får en likvärdig och rättssäker utbildning – det kompensatoriska uppdraget.
- verka för ökad måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå
- ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas
- utforma utbildningen så att förskollärare ges förutsättning för undervisning samtidigt som arbetslaget som helhet ges stöd i sitt arbete

Deltagarna ska även ha mycket god kännedom om:
- det systematiska kvalitetsarbetet, dess planering, genomförande, pedagogisk dokumentation och betydelsen av dessa för verksamhetsutvecklingen
- vilka krav skollagen ställer kring arbetet mot kränkande behandling och diskriminering samt vilket ansvar som åligger rektor
- systematiskt arbetsmiljöarbete i förskolan – krav och ansvar
- systematiskt säkerhetsarbete i förskolan genom risk- och sårbarhetsanalys
- rutiner vid utrymning, inrymning samt krishantering
- vikten av att bygga goda relationer och god kommunikation, ledarskap, samtalsteknik och konflikthantering

___________________________________________________

GENOMFÖRANDE

Utbildningen omfattar fjorton heldagar fördelade på sju moduler/kurstillfällen.
Alla utbildningsdagar är heldagar mellan kl 09.00 - senast 17.00
För att efter genomförd utbildning erhålla sitt diplom är närvaro under alla moduler obligatorisk.

Modul 1 – 26-27 januari 2023
Dag 1: Uppstart
Information om utbildningen och dess uppbyggnad med förförståelse, case, den egna verksamheten och läsanvisningar; lokal, tider, luncher.
Dag 2: Rollen som chef
Rollen som chef, utmaningar, kommunikation och organisation. Fördjupning i metoder med stöd av en metod som kallas KO-schema.

Modul 2 – 30-31 mars 2023
Dag 5: Skoljuridik
Styrning och ansvarsfördelning
Dag 6: Uppdrag Rektor
Rektorns ansvar utifrån läroplan/skollag, personalansvar mm.
Genomgång av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagens/läroplanens krav på rektorns ansvar.

Modul 3 – 27-28 april 2023
Dag 3: Skoljuridik
Centrala delar ur skollag och läroplan
Dag 4: Kris och beredskap
Förmiddag
Föreläsning om kris, krishantering och beredskap. Genomgång av gruppdynamik, roller och ansvar.
Eftermiddag
Barnkonventionen kopplad till läroplanen

Modul 4 – 25-26 maj 2023
Dag 7:Skoljuridik
Resursfördelning, ansvaret för barn i behov av särskilt stöd
Dag 8: Orosanmälan och barntrygghet
Rektorns ansvar i barnens trygghet, rutiner och ansvar kring orosanmälan

Modul 5 – 24-25 augusti 2023
Dag 9: Skoljuridik
Godkännande och tillsyn, övriga kontakter med kommunen
Dag 10: SSA – Systematiskt säkerhetsarbete
Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan. Arbetsmiljö och andra planer, Utrymning/Inrymning/Låst läge/Skydd samt Systematiskt brandskyddsarbete, Risk- och sårbarhetsanalys

Modul 6 – 28-29 september 2023
Dag 11: SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete + Arbetsgivaransvar
Att arbeta med arbetsmiljöfrågor, krav och ansvar.
Anställning och avskedande. Arbetsrättslig lagstiftning.
Dag 12: Tillgänglig förskola för alla
Grupp, individ och organisation.
Struktur och organisering.

Modul 7 – 26-27 oktober 2023
Dag 11: Ledarskap och Coachning
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik.
Dag 12: Kommunikation och samtalsteknik
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik. Gruppdiskussioner.
Diplomering

I modul 7 har deltagarna två sammanhängande dagar med omfattande utbildning i coachning och ledarskap. Föreläsningar kombineras med grupparbeten och enskilda övningar så att deltagarna ska känna en trygghet i sin roll som ansvariga ledare/chefer. Efter avslutad utbildning sker diplomering.

(Med reservation för ev ändringar)

Plats:
Stockholm

Pris:
34.750 kr exkl moms per person för medlemmar i IV, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
39.750 kr exkl moms per person för övriga.
Kursavgiften kan efter överenskommelse delas upp i maximalt fyra delar.

I priserna ingår inte kurslitteratur, (se komplett kursplan), resa och logi.
Övrigt kursmaterial samt kaffe och lunch, samt gemensamt mingel ingår.

Utbildningen genomförs i Stockholm. Antalet platser är begränsat till 30 personer. Anmälan stänger när alla platser är bokade.

Obs! Om kursdeltagare får förhinder att delta på en modul på grund av exempelvis sjukdom kan deltagaren ta igen modulen. Deltagaren måste då ta igen modulen vid nästa kurstillfälle som modulen ges. En konferenskostnad kommer då att tas ut enligt följande:

2.900 kr exkl moms för medlemmar i IV, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
3.900 kr exkl moms för övriga.
___________________________________________________

Anmälan är bindande.

För anmälan och mer information maila till utbildning@iv.nu
___________________________________________________Betalningsvillkor

Så här behandlar IV dina personuppgifter.


© Copyright IV - Idéburen Välfärd