Rekommendation för registerkontroll

Personal
Vid erbjudande om anställning ska personen alltid uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget får inte vara äldre än tolv (12) månader. Förskolan ska på anställningskontraktet dokumentera att uppvisandet har skett, datum samt signatur. Utdraget i original ska alltid återlämnas till den anställde.

IV rekommenderar att Förskolan gör en tjänsteanteckning om att utdraget har uppvisats och avråder därför från att Förskolan sparar en kopia av utdraget.

Det finns inget lagstöd för att utdraget ska lämnas i ett obrutet kuvert till Förskolan.

Rekommendation om utdrag ur belastningsregistret medlemmar (vårdnadshavare)
IV avråder från att förskolan begär in utdrag ur belastningsregistret på föräldrar, detta oavsett om de ska arbeta i barngrupp eller inte. Det finns inget lagstöd för detta. Frågan är hur ”frivillig” en policy blir. Om någon vägrar visa upp ett sådant utdrag - hur behandlar ni den medlemmen då? Enligt lagen om ekonomiska föreningar har man inte rätt att göra åtskillnad på medlemmar och deras arbetsinsatser ur ett generellt perspektiv. Man har inte heller rätt att särbehandla föräldrar för att de inte visar upp ett registerutdrag som de inte har skyldighet att göra.

Anledningen till att man valde att undanta föräldrar i lagstiftningen är framförallt för att man ansåg det vara ett alltför stort ingrepp i den personliga integriteten.

Generellt rekommenderar IV inte att medlemmarna gör sin arbetsinsats i barngrupp. Det handlar om säkerhetsaspekten dvs vilken kunskap har medlemmarna kring rutiner för brand, utrymning, inrymning och kris? Det handlar också om förskolans uppdrag såsom det anges i skollagen 1 kap 4 § om att förskolans uppdrag är att barnen ska inhämta kunskaper och värden. Medlemmarna har sällan en pedagogisk utbildning. Till sist handlar det om barnens integritet vid blöjbyten och toalettbesök alltså ska ”Kalles mamma torka mig?”.

Av prop. 2007/08:28 om utvidgad registerkontroll finns följande på s 13 - den del som är en av de tre huvudanledningarna som nämns ovan är understrukna:

”Regeringen anser att utredarens avgränsning av de personkategorier som bör omfattas av registerkontroll är väl avvägd. Ett effektivt skydd för barn kan inte åstadkommas enbart genom ett alltmer utvidgat tillämpningsområde för lagstiftningen om registerkontroll. En registerkontroll får inte innebära att andra åtgärder för att skydda barnen i de berörda verksamheterna inte genomförs. Vuxna som inte har den utbildning eller erfarenhet som krävs för att få utföra samma arbetsuppgifter som de anställda bör inte få delta i de berörda verksamheterna på ett sådant sätt att inte lärare eller annan personal har möjlighet att uppmärksamma ett olämpligt beteende gentemot barnen. Det måste förutsättas att deras deltagande begränsas till att ske vid sidan av den ordinarie personalen och under dennas överinseende. Det finns därför i dessa fall inte lika tungt vägande skäl att låta hänsynen till den personliga integriteten stå tillbaka som när det gäller personer som ska arbeta i verksamheten på villkor som liknar vad som gäller för anställda.”

Längre ner på s 13 står följande:

”När det gäller föräldrar som deltar i verksamheter där deras egna barn vistas gör sig hänsynen till den vuxnes integritet särskilt starkt gällande. Alla människor har rätt att bli föräldrar och att vara delaktiga i sina barns skolgång utan att behöva bevisa sin lämplighet. Regeringen anser att hänsynen till den enskildes integritet i sådana fall väger så tungt att registerkontroll inte bör ske. I föräldrakooperativa förskolor är det vanligt att föräldrar mer eller mindre regelbundet arbetar inom verksamheten vid frånvaro bland den ordinarie personalen, eller som förstärkning till denna oavsett frånvaro. Bedömningen bör dock enligt regeringens mening vara densamma oavsett omfattningen av föräldrarnas deltagande.”


Reviderat 2019-08-28© Copyright IV - Idéburen Välfärd