Rekommendation för övergång till förskoleklass

IV rekommenderar att huvudmannen för förskolan och den pedagogiska omsorgen säkerställer att det i verksamheten finns tydliga rutiner för övergång till skolan där tystnadsplikten enligt skollagens 29 kap.14 § tydligt framgår. IV rekommenderar därför att huvudmannen delegerar till rektor att se till att sådana rutiner finns på plats och efterföljs.

Av läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) framgår att förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens utveckling och lärande långsiktigt. Inför övergången ska utbyte av kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen ske. Det ska även finnas samarbetsformer för att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergången.

Denna samverkan och samarbete måste utgå ifrån att den som är verksam inom enskilt bedriven förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg inte får lämna ut uppgifter om enskilda personer till obehöriga enligt skollagens 29 kap.14§. Med obehöriga menas annan enskilt bedriven verksamhet, kommunala verksamheter, kommunen och personer som inte ingår i verksamheten eller organisationen. Kommunens anställda omfattas inte av skollagens 29 kap.14§ utan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det är alltså förbjudet att lämna ut uppgifter muntligen, genom att en handling lämnas ut, visas upp eller om innehållet i handlingen röjs på annat sätt. Förbudet gäller även efter det att anställningen har avslutats, medlemmen har utträtt ur kooperativet eller verksamheten har upphört.

Förslag till rutiner
• Fundera över vilka rutiner som uppdraget kräver. Vad behöver barnen? Hur arbetar ni med förberedelser inför förskoleklassens start, besök i skolornas inne-och utemiljö eller besök av respektive lärare i er verksamhet).
• Ta kontakt med respektive rektor/skola, delge era rutiner och hitta en gemensam väg för övergången som passar främst barnen och övriga parter.
• En övergång handlar inte om information från förskolans personal om det enskilda barnet. Tystnadsplikten!
• Boka in och genomför ett övergångssamtal med vårdnadshavare där ni går igenom barnets utveckling och lärande under den tid som barnet har gått på förskolan. Dokumentera utvecklingen och lärandet, och lämna över dokumentationen till vårdnadshavare. Informera vårdnadshavare om att de äger frågan gällande huruvida skolan ska få dokumentationen eller inte. Informera om er tystnadsplikt.2021-04-06

Skriv ut som PDF© Copyright IV - Idéburen Välfärd