Rekommendationer kring öppettider

Fria förskolor styrs av samma regelverk som kommunala förskolor. Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. Detta innebär att erbjudande om plats och vistelsetid på fria förskolor regleras i skollagen 8 kap 3–7 §§.

Allmän förskola: Från höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till kostnadsfri förskola under minst 525 timmar om året. Det innebär att barnet är garanterat förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, men inte under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov eller jullov.

Ordinarie förskoleplats: Barn ska från ett års ålder erbjudas plats i förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (skollag 8 kap 5 §). För ordinarie förskoleplats ska avgift betalas enligt bestämmelser i förordningen om maxtaxa i förskolan (SFS 2001:160).

Fria förskolor ska erbjuda öppettider som ligger inom/överensstämmer med kommunens ramtid*. Ibland förändras föräldrars behov av omsorg, vilket innebär att förskolans öppettider behöver justeras. De flesta kommuner anger att en sådan begäran/ändring ska lämnas ”i så god tid som möjligt”. IV rekommenderar därför att en sådan justering bör ske skyndsamt, dock senast två (2) veckor från det att begäran om ändring inlämnats av föräldrarna. Förskolan har rätt att begära intyg från arbetsgivare eller schema som styrker det förändrade behovet.

Det är viktigt att veta vilken ramtid lägeskommunen har då förskolan inte är skyldig att erbjuda omsorg utanför denna ramtid utan särskilt beslutad ersättning från kommunen om omsorg på obekväm tid, skollagen 25 kap 5 §.

*Här avses lägeskommunen som är den som beslutat om godkännande, skollagen 2 kap 5 § och som även är den som utövar tillsyn, skollagen 26 kap 4 §.


Reviderat 2019-01-22© Copyright IV - Idéburen Välfärd