Detta är IV - Idéburen Välfärd

Vård, omsorg och utbildning är tre samhällsbärande sektorer med människor som är besjälade av den idéburna tanken, att utan egen ekonomisk vinning ge medmänniskorna i närområdet bästa tänkbara samhällsfinansierad service i privat regi.

Idéburna organisationer och företag gynnar hela samhället. Värdegrunden vilar på demokrati och delaktighet på alla nivåer, en sund människosyn och alla människors lika värde, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

IV - Idéburen Välfärd talar inte om begreppet vinster i välfärden. Vi talar i stället om vinster till välfärden, ett hållbart livsklimat för den idéburna välfärden med människan i fokus.

IV är nationell branschorganisation för idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt idéburna företag och organisationer inom vård och omsorg. Organisationens medlemmar består av ekonomiska och ideella föreningar, både föräldra- och personalkooperativ, stiftelser, Svenska kyrkans församlingar, övriga trossamfund och ekumeniska organisationer samt aktiebolag. Medlemmar som bedriver verksamhet i aktiebolagsform prövas vid ansökan om medlemskap.


© Copyright IV - Idéburen Välfärd