Om ni behöver stänga

Stängning av verksamheten – regeringsbeslut
Riksdagen har gett regeringen möjlighet (förordning (FM 2020:115) att stänga landets skolor och förskolor om arbetet mot smittspridning kräver det. Om ett sådant beslut fattas övergår omsorgsansvaret till barnets hemkommun. Det finns möjlighet för kommunen att sluta avtal med enskilda huvudmän för att dessa fortsatt ska erbjuda omsorg till de barn som ingår i någon av följande två kategorier:

1) Barn vars vårdnadshavare arbetar i särskilt utpekade samhällsviktiga sektorer.
2) Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskolan.

Stängning eller neddragning av verksamheten – eget beslut
En huvudman kan med kort varsel med anledning av covid-19 besluta om stängning av verksamheten. Riksdagen har fattat beslut om förordningen FM 2020:115 (se ovan) som behandlar utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

En huvudman kan besluta om stängning i följande fyra fall:
1. En så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av covid-19 att det inte går att bedriva verksamheten,
2. Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
3. Verksamheten ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),
4. På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Ett beslut om stängning måste vara väl underbyggt och utgå från barnens bästa. Beslutet ska dokumenteras och ansvarig tillsynsmyndighet ska informeras om beslutet. Beslutet bör omprövas dagligen. Beslut som huvudmannen och rektorn fattar kan komma att prövas av tillsynsmyndighet, för en granskning av om skollagstiftningen följs. Därför är det viktigt att tänka på hur de beslut som fattas motiveras, och att de åtgärder som vidtas innebär rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter.

I en situation då det kan vara aktuellt med en stängning av verksamheten på grund av personalbrist på grund av covid-19 har huvudmannen skyldighet att erbjuda omsorg till de vårdnadshavare som arbetar, och då särskilt inom samhällsviktiga funktioner (se ovan). IV anser att ett bättre alternativ till hel stängning av verksamheten på grund av personalbrist är att tillfälligt begränsa vissa barns deltagande i verksamheten. I första hand handlar det om att vädja till vårdnadshavare, men i ett akut läge kan det vara nödvändigt att fatta beslut om begränsningar i omsorgstiden. I det akuta läge som Sverige befinner sig är det därför viktigt att förskolan har identifierat de personer som har samhällsviktiga funktioner för att kunna erbjuda dem förtur till omsorg.
© Copyright IV - Idéburen Välfärd