Hög frånvaro under pandemin har påverkat förskolan negativt

2022-07-17

Pandemin har resulterat i en omfattande frånvaro hos både barn och personal i förskolan. Detta har på många håll påverkat utbildningens kvalitet på ett negativt sätt. Samtidigt har pandemin bidragit till en ökad utevistelse samt digitalisering i många förskolor. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport om hur förskolan påverkats under pandemin.

- Förskolan har i stort klarat av att hålla verksamheterna öppna under pandemin, vilket är en viktig förutsättning för att andra viktiga samhällsinstanser ska kunna bemannas. Men det är klart att den stora frånvaron bland både barn och personal har fått konsekvenser för barnens lärande och utveckling, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket.

Rapporten visar att både den kortare och den längre frånvaron bland barn har ökat mycket under pandemin. Det kan få konsekvenser både för barnens lärande och för deras utveckling i stort. Bland annat uppger fyra av tio förskolerektorer i rapporten att barnens förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen för förskolan har försämrats. Det kan till exempel handla om att förmågan att fungera i grupp, förmågan att lyssna och också ge uttryck för egna uppfattningar riskerar att inte utvecklas lika mycket som när barnen är i förskolan.

Övergången från förskola till förskoleklass, har också fungerat sämre under pandemin, det anser sex av tio rektorer. Både att barnen utvecklas i enlighet med målen och att övergången i sig fungerar bra är viktigt för att skapa förutsättningar för en god skolgång.

Den mest förekommande orsaken till frånvaro bland barn är symptom som enligt riktlinjer gör att barn ska vara hemma trots ett gott allmäntillstånd. För längre frånvaro är den näst vanligaste orsaken oro och rädsla hos vårdnadshavarna. Den frånvaroorsaken är vanligare i förskolor med större andel barn med utländsk bakgrund.