Öppen förskola ska underlätta utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

2022-07-13

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ansökan om medel till en förstudie om öppen förskola som ett sätt att underlätta utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Att öka sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är en tydlig prioritering för regeringen.

- 200 av landets kommuner har öppna förskolor. Det är en viktig mötesplats för både barn och vuxna. Genom den här satsningen kan regeringen fortsätta ett framgångsrikt samarbete med kommunerna. Ett viktigt mål är att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Den låga sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor får bland annat konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten, kvinnors möjlighet till deltagande i såväl arbetslivet som samhällslivet och fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Regeringen beviljar därför Sveriges Kommuner och Regioners ansökan om medel till en förstudie om öppen förskola som arena för utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Den öppna förskolan underlättar bland annat för utrikes födda föräldrar att utveckla sin svenska och skapar förutsättningar till ett ökat deltagande i förskolan för deras barn.