"Små barn borde inte sättas framför skärmar"

2022-06-19

Studier visar att användning av olika slags skärmar har ett flertal negativa effekter på yngre barn, som att försvåra lärandet. Trots det har Sverige, som enda land i världen, bestämt att förskolebarn måste arbeta med digitala verktyg. Det är dags för Folkhälsomyndigheten att lyssna på vetenskapen och införa rekommendationer. Det skriver tio forskare på DN Debatt.

Nyligen anslöt sig Norge till de länder som stöder Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för hur mycket tid som är lämpligt för de allra yngsta barnen att ägna åt digitala medier, samt hur mycket de ska röra på sig. För barn under två år, vilket är fokus i detta inlägg, innebär WHO:s rekommendationer att de inte ska använda skärmar alls.
/.../
Hjärnan är relativt omogen hos det nyfödda barnet. Våra förmågor och färdigheter påverkas till stor del av den miljö vi växt upp i. Under de första två levnadsåren utvecklas hjärnans grundläggande funktioner för till exempel syn, hörsel, språkinlärning och sociala relationer. Den här tiden beskrivs i neurovetenskaplig forskning som "en känslig period", då tillräckligt mycket av rätt sorts stimulans behövs i rätt tid för att hjärnan ska utvecklas optimalt.

Efter den här kritiska perioden krävs långt mer träning och ansträngning för att utvecklas till samma nivå som annars "nås naturligt". Tre timmars exponering för digitala medier per dag har alltså en större påverkan under den här perioden än motsvarande tid senare i livet. Den här perioden är så pass viktig att man bör säkerställa att sådant som görs regelbundet är bevisat riskfritt.

Människan lär sig bäst genom att observera andra människor, vilket är extra påtagligt i början av livet. När vi interagerar med andra människor aktiveras speglande egenskaper hos nervceller som stärker lärandet och som blir nedsatta när vi får stimulans via en skärm.

(DN Debatt)