Biblioteken samverkar med förskolan

2022-06-13

Omstart efter coronapandemin, tillgänglighetssatsningar och strategiska bokgåvor i samverkan med förskola och barnhälsovård. Det är några av tendenserna i kommunernas läsfrämjande verksamhet för barn och unga som syns i ansökningarna till Kulturrådet för inköpsstödet till folk- och skolbibliotek. Totalt beviljat belopp i årets fördelning är 35,2 miljoner kronor.

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in ansökningar från 266 kommuner (jämfört med 258 ansökningar år 2021).

- Ansökningarna visar på tydliga kopplingar till bibliotekslagen, bland annat genom intressanta metoder att arbeta med tillgänglighetsfrågor och satsningar på nationella minoritetsspråk, säger Anna Hällgren, handläggare på Kulturrådet.

- Vi ser också en tydlig strävan mot ökad samverkan. Exempelvis kring bokgåvor, som delas ut av både barnhälsovården och förskolan, för att nå fram till fler barn, fortsätter Nina Suatan, handläggare.

Syftet med inköpsstödet till folk- och skolbibliotek är att främja barns och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier. I ansökningarna beskriver kommunerna sin läsfrämjande verksamhet och redovisar folk- och skolbibliotekens medieanslag för föregående och innevarande år.

Tre tendenser bland årets ansökningar:

- Omstart efter pausad eller omställd verksamhet präglar den läsfrämjande verksamheten på folkbiblioteken under 2022. Många behåller delar av de digitala insatser som tagits fram under corona-perioden, som digitala bokcirklar och läsfrämjande genom sociala medier.

- Bokgåvor som delas ut på ett strategiskt sätt, i samverkan med barnhälsovård och förskola. Allt för att nå barnen och familjerna på bästa sätt och främja tillgången till litteratur.

- I flera ansökningar lyfts tillgänglighet, bland annat genom samverkan med särskola, LSS-boenden, funkis-familjer.

Utvecklingsbehov
Kulturrådet ser behov av fortsatt utveckling av:

- samordning mellan folk- och skolbibliotek i många kommuner. För att kunna använda kommunens resurser effektivt och strategiskt är samordning avgörande.

- fler sätt för barn och unga att vara mer delaktiga och få större inflytande i bibliotekens verksamhet. Barnkonventionen har blivit lag och arbetet med barnrätt i praktiken behöver lyftas fram ytterligare.