Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet - Tema förskolan

2021-05-27

Den här rapporten ingår i en delredovisning av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på förskolan. Resultaten bygger på en intervjustudie med sex huvudmän för förskolan samt rektor och personal från förskolor inom respektive huvudman.

Syftet är att utifrån breda frågeställningar belysa konsekvenser av covid-19- pandemin i förskolan genom att ge exempel från olika huvudmän och förskolor. Intervjuerna ger därmed inte en fullt ut generaliserbar bild av hur situationen ser ut nationellt, men de kan ge indikationer på hur pandemin har påverkat förskolor i stort. De övergripande resultaten stämmer dock generellt väl överens med Skolverkets övergripande bild från bland annat genomförda samråd och tidigare studier. Studien syftar även till att ge ett större kunskapsunderlag för kommande enkätstudier som kommer att ge en mer tydlig generell bild av konsekvenserna av pandemin för förskolan.