Pandemin - en stor utmaning för skolan

2021-05-21

När Skolverket efter mer än ett års pandemi beskriver konsekvenserna för skolan bekräftas till stor del den bild som framkommit hittills: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Pandemin har större påverkan på elever med mindre studievana och elever i behov av stöd. Rapporten visar också att pandemin har effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet hos många elever.

- Det pågår en rad olika åtgärder för att motverka eventuella utbildningstapp. Behoven och förutsättningarna ser väldigt olika ut. Från Skolverkets sida gör vi allt vi kan för att stödja ansvariga inom skolan i vad som även i höst kommer vara en utmanande situation, säger Anna Castberg, chef för utredningsenheten på Skolverket.

Skolverket bedömer att det kan finnas en risk för att elever inte får de färdigheter och kunskaper de annars skulle ha fått. Omfattningen av ett möjligt utbildningstapp beror bland annat på hur pandemin utvecklas och hur stor frånvaron blir, samt i vilken grad elever och personal kan vara på plats i skolan och bedriva närundervisning. Risken bedöms vara större i gymnasieskolan, där fjärr- och distansundervisning bedrivits under längre perioder, än i grundskolan.

I de intervjuer Skolverket gjort med kommuner och ansvariga för fristående skolor under april anger cirka 70 procent att de ser en risk för utbildnings­tapp för gymnasieelever. I intervjuerna framkommer även flera exempel på insatser som införts för att motverka utbildningstapp.

- Man har till exempel infört mer närundervisning för elever i behov av stöd, utökad undervisning genom lovskola, läxhjälp och handledning. Andra anger att de förstärkt elevhälsoarbetet och andelen vuxna på skolan som kan hjälpa till att fånga upp olika behov, berättar Anna Castberg.