Regeringen skapar välfärdskommission

Välfärdskommissionen ska enligt regeringsuppdraget systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Särskilt prioriterade är åtgärder som syftar till en förbättrad styrning av välfärden, ett effektivt nyttjande av offentliga resurser, en hållbar kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt åtgärder inom digitaliseringsområdet som frigör resurser till välfärden, skriver regeringen.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, välkomnar beskedet och uppmanar regeringen att säkra en handlingskraftig kommission, som ska ta hänsyn till att kommuner och regioner har olika förutsättningar och utgångsläge i olika delar av landet.

- Vi hoppas att Välfärdskommissionen blir ett bra första steg för en ökad samsyn mellan staten, regioner och kommuner om vad välfärdens verksamheter behöver. Våra medlemmar behöver långsiktiga satsningar och större möjligheter att utveckla verksamheterna utifrån sina egna behov, säger Anders Knape.

Kommissionen tillsätts mot bakgrund av den demografiska utvecklingen som kommer att innebära stora utmaningar för välfärden de kommande åren. Finansdepartementet har pekat på kommuner och regioner behöver cirka 90 miljarder kronor mer än i dag om välfärden ska utvecklas i takt med behoven från det ökande antal äldre, barn och unga. Det är en bedömning som SKR delar. Antalet personer över 80 år ökar med nästan 50 procent, samtidigt som antalet i arbetsför ålder endast ökar med 5 procent.

- Jag välkomnar regeringens vilja att kommissionen ska kunna lägga konkreta förslag som blir verklighet under arbetets gång. Det är viktigt att vi inte fastnar i diskussioner utan att kommissionen kan bli en motor för förändring och utveckling, säger SKR:s ordförande Anders Knape.