IV om avtalsförslag från kommunerna

Med anledning av corona-pandemin har riksdagen beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att i fredstid fatta beslut om stängning av förskolor och skolor (Lag om tillfällig stängning av verksamheterna på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, 2020:148). Skulle regeringen fatta ett sådant beslut överförs skyldigheten och ansvaret att erbjuda omsorg till barnets/elevens hemkommun. Vilka barn som omfattas finns reglerat i Förordning (2020:115) ändrad genom Förordning (2020:149) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Detta betyder att om regeringen beslutar om en tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet ska trots detta förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet erbjuda omsorg i den omfattning det behövs för barn/elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet inom vissa angivna samhällssektorer så att den samhällsviktiga verksamheten kan upprätthållas.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av ett sådant stöd som endast kan erbjudas i förskolan eller fritidshemmet. Ansvaret för att erbjuda denna omsorg överförs från den fristående huvudmannen till barnets hemkommun. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att hemkommunen ska fortsätta att betala ut bidrag till den fristående huvudmannen även om regeringen beslutar om en tillfällig stängning.

Många av IV:s medlemmar har under den senaste tiden, från sina kommuner, fått brev med avtalsförslag. Anledningen till detta är att kommunerna genom den nya förordningen har möjlighet att överlämna uppgifter på entreprenad. Det innebär att kommunen tecknar ett avtal med den fristående huvudmannen att huvudmannen åtar sig att erbjuda omsorg till de barn som omfattas av kommunens omsorgsskyldighet. IV ställer sig bakom upplägget och idén då den stämmer väl överens med barnperspektivet och barnen därmed går kvar i sin trygga miljö med sina ”fröknar”.

Det finns dock en hel del frågetecken kring de avtal som har skickats ut. Vissa kommuner skriver i sina avtal att förskolan ska ställa sin personal till kommunens förfogande – något som ställer till det ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Andra kommuners avtal innehåller klausuler som kan tolkas som att kommunen har rätt att placera även andra barn hos den fristående förskolehuvudmannen. Ytterligare exempel är avtalsskrivningar som omöjliggör samarbete mellan olika fristående förskolor. IV har därför bett sina jurister att granska avtalen. Vår rekommendation är därför att våra medlemmar begär att kommunen gör nödvändiga justeringar och därefter träffar överenskommelse med kommunen. I denna extrema situation ska vi självklart göra allt för att samarbeta för våra minsta medborgares bästa men det finns ingen anledning att slarva med juridiskt bindande avtal.

Mimmi von Troil, generalsekreterare
IV - Idéburen Välfärd

© Copyright IV - Idéburen Välfärd