Rekommendation kring klagomålshantering

IV rekommenderar att huvudmannen tar fram en särskild blankett för klagomål. Blanketten skall finnas tillgänglig för alla vårdnadshavare. IV rekommenderar vidare att arbetet med klagomålshanteringen delegeras till lämplig person, exempelvis rektor, anställd i verksamheten.

För mer information om delegation, läs här.

Skollagens 4 kap 8 § stipulerar att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Det innebär att alla vårdnadshavare med barn inskrivna i förskolan har rätt att lämna klagomål. Ofta är klagomålet litet och kan hanteras i ett samtal och direkt. När klagomålet är mer komplext och/eller är ett direkt klagomål på verksamheten skall det hanteras formellt.


Reviderat 2019-08-28


© Copyright IV - Idéburen Välfärd