Rekommendation om kandidatförsäkran

IV rekommenderar att det finns rutiner för valberedningen att tillämpa kravet på en kandidatförsäkran eller motsvarande för den som kandiderar till en förtroendepost i en förening, stiftelse eller bolag, alltså styrelseledamot eller suppleant.

IV har bedömt att det är olämpligt att en valberedning eller en styrelse i en förening, stiftelse eller bolag samlar in exempelvis utdrag ur belastningsregister, kreditupplysning och/eller information från domstolsverket avseende enskilda individer som önskar ställa sig till valberedningsförfogande avseende möjliga val till styrelseuppdrag inom föreningen. Skyldigheten att begära in dessa uppgifter åligger ansvarig tillsynsmyndighet.

För att skydda enskilda personers integritet samtidigt som man säkerställer att ett godkännande inte återkallas med anledning av brister enligt skollagen 2 kap. 5 § är det angeläget att den som önskar kandidera till en styrelse i ett kooperativ, stiftelse eller bolag skriver under en kandidatförsäkran. Denna försäkran innebär att kandidaten intygar, på heder och samvete, att man uppfyller kraven på lämplighet såsom de är de definierade i skollagen. Detta innebär att kandidaten är införstådd med att tillsynsmyndigheten kommer att pröva den enskildes lämplighet utifrån nedanstående:

Vid lämplighetsprövningen bör vägas in ekonomisk skötsamhet in, dvs. viljan och förmågan att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna. Laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Som exempel på omständigheter av det sist nämnda slaget kan nämnas att personen har haft en ledande ställning i ett bolag som är eller har varit försatt i konkurs. I den helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som ska göras bör vägas in om någon ekonomisk misskötsamhet kan läggas personen till last.

Mot bakgrund av att syftet med tillståndsmyndighetens prövning är att eftersträva seriösa ägare är det rimligt att brott av förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid prövningen. Det finns vidare ett generellt behov av att förhindra att kriminella söker sig till välfärdsverksamhet. Även t.ex. vålds- och sexualbrott bör därför kunna vägas in vid en prövning.

Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har uppträtt därefter. Om företrädarna tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande eller tillstånd har återkallats, om verksamhet bedrivits olagligen eller om ansvarig myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten, kan det också påverka bedömningen av företrädarnas lämplighet.

Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att den som har avtjänat ett straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället. Enbart den omständigheten att en person har dömts för ett brott ska inte per automatik innebära att lämplighetskravet inte anses uppfyllt, utan prövningen måste göras utifrån den verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet.

Tillämpliga författningar:
Regeringsformen 2 kap. 1 § säkerställer rätten till föreningsfrihet.
Lagen om ekonomiska föreningar 4 kap. 1 § stadgar att en ekonomisk förening ska vara öppen för nya medlemmar.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 23 §
Skollagen 2 kap. 5 §. Den krets som ska prövas regleras i 2 kap. 5 a §.
Socialtjänstlagen 7 kap. 1 §. Den krets som ska prövas regleras i 7 kap. 2 §.
Dataskyddsförordningen artikel 5 reglerar principerna för behandling av personuppgifter. Det innebär att uppgifter får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Artikel 6 reglerar när det är lagligt att behandla personuppgifter.