IV:s rekommendationer för att begränsa smittspridning i verksamheten

(Uppdaterad 2021-10-27)

Även om en del rekommendationer ändras från den 1 november 2021 gäller fortfarande följande:

                                               OM DU ÄR SJUK STANNAR DU HEMMA

De förändrade rekommendationerna gäller barn upp till sex år, fullvaccinerade och de som haft covid-19 de senaste sex månaderna. För barn äldre än sex år eller den som inte är fullvaccinerad gäller fortsatt att man bör testa sig för covid-19 om man har symtom. För den som testat positivt gäller FHM:s tidigare rekommendationer. 

Var noga med att föra en nära och förtroendefull dialog med vårdnadshavarna för att förhindra smittspridning av corona/covid-19. Tänk på att det just nu även råder hög smittspridning av RS-virus. Hjälp till att skydda våra allra minsta.


Begränsa smittspridning

- Tvätta händerna, använd handsprit, hosta/nys i armvecket, håll avstånd, vädra ofta. 

- Barn eller anställda som uppvisar minsta symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Med symtom avses snuva, hosta, ont i halsen och/eller feber.

- Anställda som har covid-19-smitta hemma ska inte arbeta i förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen.

- För att förhindra smittspridning ska, vid misstänkt eller konstaterad covid-19 i familjen, alla stanna hemma, även barnen.

- Barn ska så långt det är möjligt lämnas och hämtas utomhus. Endast en familjemedlem (med undantag för yngre syskon) följer med barnet till förskolan.

- Vid hämtning/lämning inomhus, begränsas antalet vårdnadshavare i hallen. 

- Om ett barn blir sjukt på förskolan ska barnet isoleras från den övriga barngruppen i avvaktan på att vårdnadshavare hämtar barnet. Personal i riskgrupp ska inte ta hand om barn som uppvisar symtom på covid-19-smitta.

- Personal som tar hand om barn med misstänkt covid-19-smitta ska i avvaktan på att barnet hämtas använda personlig skyddsutrustning som munskydd och/eller visir. Detta är särskilt viktigt när social distansering inte kan upprätthållas.

- Skyddsutrustning (t ex handskar, munskydd, visir) ska användas i situationer som så kräver. Detta är särskilt viktigt när social distansering inte kan upprätthållas.

- Barn kan återgå till förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen när de har varit feberfria ett dygn och
känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Notera att barnet behöver ha ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att orka med en hel dag i verksamheten. 

- Arbetsgivaren är fortsatt skyldig att göra en riskbedömning av arbetsförhållandena och smittorisker på förskolan. Om en anställd exponeras för covid-19 ska arbetsgivaren dokumentera och anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Kontakta smittskyddet i din region för aktuella förhållningsregler när det gäller karantän och övriga restriktioner.

- Den dagliga verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas utomhus. Så långt det är praktiskt möjligt ska verksamheten tillämpa social distansering, såväl utomhus som inomhus. IV understryker vikten av att sammankomster som föräldramöten, utvecklingssamtal och personalmöten genomförs digitalt. Tänk på att personalutrymmen kan bidra till smittspridning. Begränsa antalet personer och vädra ofta!

- Undvik större samlingar av barn, elever och personal. Det kan gälla samlingar i till exempel aula och andra liknande utrymmen. 

- Undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen.

Skyddsutrustning

IV rekommenderar att samtliga förskolor säkerställer att man i förskolan har tillgång till personlig skyddsutrustning, det vill säga munskydd, visir och handskar. Det är också viktigt att tillgången på tvål och handsprit är säkerställd, samt att det finns tillgång till engångsmunskydd för vårdnadshavare och andra som besöker förskolan.

Gravid personal i förskolan

Graviditet från vecka 20-36 räknas som riskgrupp.

- I första hand, erbjud arbete hemifrån, t ex prata med kollegor via digitalt möte.
- Arbeta i första hand med äldre barn och undvik nära kontakter med barnen.
- Använd skyddsutrustning vid behov, se till att följande finns tillgängligt: munskydd, visir, handskar och handsprit.
- Undvik föräldrakontakt. Låt övrig personal ta emot och lämna barn. All lämning/hämtning ska ske utomhus.
- Undvik nära kontakt med kollegor, håll två meters avstånd. Obs! Undvik att dela små utrymmen, t ex personalrum, med kollegor.
- Om möjligt, undvik omsorgsrutiner som toalettbesök och blöjbyten. Använd alltid skyddsutrustning.

Mat i förskolan

De förskolor som köper in mat från extern leverantör bör se till att man har ett beredskapslager av matvaror (t ex pasta, pizza och andra frysvaror, konserver, grönsaker mm) i händelse av att förskolans leverantör inte kan fullfölja sina leveranser på grund av coronapandemin. 


© Copyright IV - Idéburen Välfärd