IV:s rekommendationer för att begränsa smittspridning i verksamheten

(Uppdaterad 2021-08-12)

IV får många frågor kring våra rekommendationer gällande covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är framtagna i syftet att BROMSA smittspridningen. IV:s rekommendationer handlar om att BEGRÄNSA smittspridningen.

Var noga med att föra en nära och förtroendefull dialog med vårdnadshavarna för att förhindra smittspridning av corona/covid-19.


Begränsa smittspridning

- Tvätta händerna, använd handsprit, hosta/nys i armvecket, håll avstånd, använd munskydd – detta är särskilt viktigt när du inte kan hålla avstånd, vädra ofta.

- Barn eller anställda som uppvisar minsta symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Med symtom avses snuva, hosta, ont i halsen och/eller feber.

- Anställda som har covid-19-smitta hemma ska inte arbeta i förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen.

- För att förhindra smittspridning ska, vid misstänkt eller konstaterad covid-19 i familjen, alla stanna hemma, även barnen.

- Barn ska så långt det är möjligt lämnas och hämtas utomhus. Endast en familjemedlem (med undantag för yngre syskon) följer med barnet till förskolan.

- Vid hämtning/lämning inomhus, begränsas antalet vårdnadshavare i hallen. Både vårdnadshavare och personal ska använda munskydd.

- Om ett barn blir sjukt på förskolan ska barnet isoleras från den övriga barngruppen i avvaktan på att vårdnadshavare hämtar barnet. Personal i riskgrupp ska inte ta hand om barn som uppvisar symtom på covid-19-smitta.

- Personal som tar hand om barn med misstänkt covid-19-smitta ska i avvaktan på att barnet hämtas använda personlig skyddsutrustning som munskydd och/eller visir. Detta är särskilt viktigt när social distansering inte kan upprätthållas.

- Skyddsutrustning (t ex handskar, munskydd, visir) ska användas i situationer som så kräver. Detta är särskilt viktigt när social distansering inte kan upprätthållas.

- Barn kan återgå till förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen även om de har kvarvarande torrhosta och lätt snuva när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

- Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning av arbetsförhållandena och smittorisker på förskolan. Om en anställd exponeras för covid-19 ska arbetsgivaren dokumentera och anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Kontakta smittskyddet i din region för aktuella förhållningsregler när det gäller karantän och övriga restriktioner.

- Den dagliga verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas utomhus. Så långt det är praktiskt möjligt ska verksamheten tillämpa social distansering, såväl utomhus som inomhus. IV understryker vikten av att sammankomster som föräldramöten, utvecklingssamtal och personalmöten genomförs digitalt. Tänk på att personalutrymmen kan bidra till smittspridning. Begränsa antalet personer och vädra ofta!

- Undvik större samlingar av barn, elever och personal. Det kan gälla samlingar i till exempel aula och andra liknande utrymmen. 

- Undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen.

Skyddsutrustning

IV rekommenderar att samtliga förskolor säkerställer att man i förskolan har tillgång till personlig skyddsutrustning, det vill säga munskydd, visir och handskar. Det är också viktigt att tillgången på tvål och handsprit är säkerställd, samt att det finns tillgång till engångsmunskydd för vårdnadshavare och andra som besöker förskolan.

Gravid personal i förskolan

Graviditet från vecka 20-36 räknas som riskgrupp.

- I första hand, erbjud arbete hemifrån, t ex prata med kollegor via digitalt möte.
- Arbeta i första hand med äldre barn och undvik nära kontakter med barnen.
- Använd skyddsutrustning vid behov, se till att följande finns tillgängligt: munskydd, visir, handskar och handsprit.
- Undvik föräldrakontakt. Låt övrig personal ta emot och lämna barn. All lämning/hämtning ska ske utomhus.
- Undvik nära kontakt med kollegor, håll två meters avstånd. Obs! Undvik att dela små utrymmen, t ex personalrum, med kollegor.
- Om möjligt, undvik omsorgsrutiner som toalettbesök och blöjbyten. Använd alltid skyddsutrustning.

Mat i förskolan

De förskolor som köper in mat från extern leverantör bör se till att man har ett beredskapslager av matvaror (t ex pasta, pizza och andra frysvaror, konserver, grönsaker mm) i händelse av att förskolans leverantör inte kan fullfölja sina leveranser på grund av coronapandemin. Tänk på att många restauranger har stängt eller begränsat öppethållande.

Permitterade vårdnadshavare

Vårdnadshavare som permitteras av sin arbetsgivare ska betraktas som fortfarande arbetande. Som permitterad står man fortfarande till sin arbetsgivares förfogande och kan kallas in med kort varsel. IV rekommenderar att barn till permitterade även fortsättningsvis erbjuds plats.

Skriv ut denna sida som pdf© Copyright IV - Idéburen Välfärd