IV:s integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilket stöd har vi för behandlingen?

Vilka uppgifter samlar vi in?
Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
IV lagrar personuppgifter från dig i samband med att du till exempel lämnar in en medlemsansökan, anmäler dig till en kurs eller utbildning eller kontaktar oss av någon annan anledning.

IV behandlar dina personuppgifter för att
- handlägga och administrera ärenden inom medlemsverksamheten
- handlägga och administrera tjänster som rådgivning och utbildningar
- kunna ta emot och besvara frågor som kommer in via våra olika kommunikationskanaler, till exempel via e-post
- administrera fakturor med anledning av vår medlemsverksamhet
- till IV:s medlemmar skicka ut medlemstidning, nyhetsbrev och annan viktig information.

Vi har stöd för vår behandling i och med att den är nödvändig för att utföra ovanstående medlemsuppgifter. I vissa fall kan vi behandla uppgifter på grund av att vi har ditt samtycke till behandlingen eller på grund av att vi ingått ett avtal med dig.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi lämnar inte ut några personuppgifter till någon annan part, vare sig i Sverige eller i tredje land.

Hur länge bevaras dina uppgifter?
Dina uppgifter lagras hos oss i syfte att administrera ditt medlemskap i IV med bland annat medlemsfakturering och utskick av nyhetsbrev och annan information. Uppgifterna för medlemskap lagras så länge förskolan är medlem i IV och gallras ut vid nästkommande årsskifte efter utträde. Dina uppgifter i sändlistan för nyhetsbrev lagras till du själv meddelar oss att du vill avbryta prenumerationen.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att begära information
Om du vill veta om IV behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall vilka uppgifter, kan du kostnadsfritt begära sådan information. Vi skickar den till den e-postadress du uppger.

Rätt att begära rättelse, radering och begränsning
Du kan alltid vända dig till oss och begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att framföra klagomål mot IV:s behandling av dina personuppgifter
Integritetsskyddsmyndigheten IMY (fd Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att vi följer de regler som gäller för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen, kan du vända dig till Datainspektionen och framföra klagomål.© Copyright IV - Idéburen Välfärd