Förslag till informationsbrev till vårdnadshavare

Det är av yttersta vikt att vårdnadshavarna är informerade om utvecklingen av coronaviruset covid-19. 

Till dig med barn på förskolan XX i XX kommun

På vår förskola arbetar vi hela tiden med att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19.

Vi följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, UD, 1177 Vårdguiden för Region XX, IV – Idéburen välfärd samt Skolverket.

Folkhälsomyndigheten, som har det nationella ansvaret för smittskyddsfrågor, ger rekommendationer hur förskolor kan hantera barn och personal. Enligt Folkhälsomyndigheten har regionala restriktioner företräde framför de nationella restriktionerna.

Styrelse och rektor har beslutat att följande restriktioner tillsvidare gäller på vår förskola:

- Barn eller anställda som uppvisar minsta symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Med symtom avses snuva, hosta, ont i halsen och/eller feber.

- För att förhindra smittspridning bör, utifrån en försiktighetsprincip, barn som har sjuka syskon och/eller vårdnadshavare hållas hemma.

- Barn ska så långt det är möjligt lämnas och hämtas utomhus. Endast en familjemedlem (med undantag för yngre syskon) följer med barnet till förskolan.

- Vid hämtning/lämning inomhus, begränsas antalet vårdnadshavare i hallen; både vårdnadshavare och personal ska då använda munskydd.

- Barn kan återgå till förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen även om de har kvarvarande torrhosta och lätt snuva när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Det absolut viktigaste för att minska smittspridningen är att tvätta händerna noga med tvål och vatten, hålla social distans och använda munskydd. Prata med era barn om att tvätta händerna.

Har du några frågor eller om du känner oro kring situationen vill vi att du vänder dig till rektor.

Med vänliga hälsningar
Styrelse och rektor på förskolan XX© Copyright IV - Idéburen Välfärd