IV:s definition av idéburen välfärd

IV - Idéburen Välfärd
IV är nationell branschorganisation för idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt idéburna företag och organisationer inom vård och omsorg. Organisationens medlemmar består av ekonomiska och ideella föreningar, både föräldra- och personalkooperativ, stiftelser, Svenska kyrkans församlingar, övriga trossamfund och ekumeniska organisationer samt aktiebolag. Medlemmar som bedriver verksamhet i aktiebolagsform prövas vid ansökan om medlemskap.

Återinvestering
IV anser att huvuddelen av ett eventuellt överskott ska återinvesteras, och därmed komma barnen, brukarna och verksamheterna till del.

Definition
IV:s definition av idéburen verksamhet: aktörer som bygger sin verksamhet på en demokratisk värdegrund samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i olika företagsformer; föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar – och där den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.

Uthållighet
Idéburna företag har en uthållighet, eftersom drivkraften är idén och engagemanget, inte pengarna. Om det finns ett behov strävar man efter att finna ekonomiska lösningar, även om lönsamheten blir låg – detta eftersom drivkraften inte är ekonomisk vinst utan att skapa värden för människor.

Samhällsnytta
Idéburna företag gynnar hela samhället. Värdegrunden i ett idéburet företag vilar på demokrati och delaktighet på alla nivåer, en sund människosyn och alla människors lika värde, oavsett etnicitet, kön, ålder, politisk och religiös uppfattning, sexuell läggning eller eventuell funktionsnedsättning. Ett idéburet företag drivs inte för att skapa egen vinning, utan för att långsiktigt gynna samhället och dess medborgare. Att driva ett idéburet företag bottnar i ett engagemang för människor i alla åldrar och från alla delar av samhället och deras utveckling. Ett idéburet företag vill påverka och skapa lösningar där man ser brister eller behov.


© Copyright IV - Idéburen Välfärd