Stöd för genomförande av årsstämma

För både ekonomiska föreningar och aktiebolag gäller följande:
Stämman kan hållas utan att medlemmar/ägare är fysiskt närvarande. Stämman kan genomföras på telefon och/eller genom videokonferens. Stämman måste ledas från den ort där styrelsen har sitt säte. Det krävs också att stämman godtar dessa mötesformer.

Bolagsstämma kan också genomföras per capsulam*. För att Bolagsverket ska godkänna detta måste samtliga medlemmar/ägare skriva under detta.

Stämman måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Inga anstånd kommer att lämnas av Bolagsverket.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021
En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin trädde i kraft i april 2020. Eftersom pandemin fortfarande pågår har regeringen i december 2020 beslutat att lagen ska gälla till den 31 december 2021.

Kort om vad den tillfälliga lagen innebär
Lagen började gälla den 15 april 2020 och innebar inledningsvis att företagen fick en ökad möjlighet att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma. Efter lagändringar som trädde i kraft den 18 maj 2020 finns nu också möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.
Det betyder att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller bara genom poströstning. Om stämman hålls med hjälp av enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar även kunna ta tillvara sina övriga rättigheter per post.

Detaljerad information om den tillfälliga lagen.

*per capsulam = innebär att besluten på stämman fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Besluten ska dokumenteras skriftligt.© Copyright IV - Idéburen Välfärd