Rekommendation kring fotografering

IV rekommenderar att förskolor/pedagogisk omsorg inför ett generellt fotoförbud för andra än de egna pedagogerna. På så sätt kan bildvalet styras, föräldrar och vårdnadshavare kan få bilder på sina egna barn, och man minimerar risken för olovlig publicering av bilder på barn eller vuxna som inte vill eller ska finnas med bild på internet.

I samband med bland annat Lucia- och julfirande, vårfester och sommaravslutningar tas tusentals bilder på förskolor/pedagogisk omsorg över hela landet. Vårdnadshavare fotograferar både sina egna och andras barn, och med dagens tekniska utveckling kan bilderna ligga uppe på internet till allmän beskådan bara någon minut senare.

Observera att förskolan/den pedagogiska omsorg inte är allmän plats och att rektorn har rätt att besluta att ingen fotografering får ske, generellt eller vid enskilda tillfällen. Rektorn kan också besluta att fotografering endast får genomföras av den egen personal.

Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna individer publiceras eller lagras måste vårdnadshavare ge sitt samtycke. Fotografen måste försäkra sig om att fotograferade och filmade människor är införstådda i hur bilden eller filmen ska användas.

Inom förskolan/den pedagogiska omsorgen behandlas personuppgifter tillhörande personal, barn och föräldrar. För att behandlingen ska vara laglig finns det flera saker att tänka på. En personuppgift enligt dataskyddsförordningen är varje uppgift som är hänförlig till en fysisk person. Detta innebär att även exempelvis bilder och besökshistorik på en hemsida utgör personuppgifter.

Den som lägger upp bilder på internet eller lagrar bilder eller andra personuppgifter, både digitalt eller på papper är ansvarig för att integriteten hos ett barn på bilderna inte kränks, och att personer som har skyddad identitet inte finns med på bilderna.

Sammanfattande rekommendation från Integritetsskyddsmyndigheten IMY (fd Datainspektionen) angående fotografering på förskola/pedagogisk omsorg:
Att den fristående verksamheten beslutar för i vilka fall och på vilket sätt fotografering är tillåtet är i första hand en fråga som rör ordningen inom verksamhet och är inte något som dataskyddsförordningen och IMY kan ha synpunkter på.

Det är först när den som fotograferat delar bilderna med en större krets personer, till exempel genom
att publicera dem på Internet, som denne måste se till att reglerna i dataskyddsförordningen följs.

Enligt IMY mening ska man vara försiktig med att lägga upp bilder på barn på Facebook eller på andra sajter på Internet. Publicering av fotografier på Internet är tillåtet så länge man inte kränker den personliga integriteten hos den eller dem som återfinns på bilderna.

Den som publicerar fotografier måste se till att bilderna inte har ett kränkande innehåll och att personer som är utsatta för hot och därför lever med skyddade personuppgifter inte finns med på de bilder som publiceras. För att bilder och andra personuppgifter ska få publiceras eller behandlas på annat sätt krävs ett aktivt samtycke från de personer som behandlingen rör. När det rör behandling eller publicering av barns personuppgifter ska bägge vårdnadshavare ge sitt samtycke.

Sammanfattande rekommendation från IMY angående publicering av bilder på hemsida:
IMY kräver att förskolan/den pedagogiska omsorgen får samtycke innan man publicerar barnens personuppgifter (inklusive bilder på barnen) på sin webbplats. Det finns ingen bestämmelse i dataskyddsförordningen om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till att uppgifterna publiceras, men IMY brukar ha 15 år som tumregel.

En förskola/pedagogisk omsorg kan publicera bilder och löpande text med elevers personuppgifter så länge publiceringen inte är kränkande enligt dataskyddsförordningen. Exempel på en sådan publicering kan vara text och bilder från en utflykt. Samtycke krävs dock för publiceringen.

Förskolan/den pedagogiska omsorgen måste dock tänka på att det kan finnas elever med skyddade personuppgifter och att det kan få allvarliga konsekvenser att publicera personuppgifter om elever på Internet. Det är inte tillåtet att publicera en bild på ett barn med skyddade personuppgifter.

Vårdnadshavare har för barns räkning rätt enligt dataskyddsförordningen att kontakta förskolan för att få ut information om de uppgifter som är lagrade om barnet, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att förskolan begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av aktuella uppgifter.
Reviderat 2021-03-18© Copyright IV - Idéburen Välfärd