Rekommendation kring digital förvaring

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera...

Molntjänst
Huvudmannen måste säkerställa att leverantören uppfyller kraven som ställs i dataskyddsförordningen. Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas. IV har tecknat avtal med Storegate avseende molntjänster samt med LIN Education/Pluttra och SMC Secure/Smart Classroom avseende digital lagring av den pedagogiska dokumentationen.

Bärbar dator
Rekommenderas under förutsättning att den förvaras brand- och stöldsäkert.
Stationär dator
Rekommenderas ej p g a stöldrisk.
Extern hårddisk
Rekommenderas under förutsättning att den förvaras brand- och stöldsäkert.
USB-minne
Rekommenderas under förutsättning att det förvaras brand- och stöldsäkert.
Surfplatta
Rekommenderas under förutsättning att den förvaras brand- och stöldsäkert.
CD-rom/DVD-rom
Rekommenderas under förutsättning att den förvaras brand- och stöldsäkert.

Kommentar från IV:
IV har gjort en genomgång av de olika möjligheter som i dag finns att på ett säkert sätt lagra digitalt
material, som bilder och textdokumentation. Det som styr denna lagring av digital information är
dataskyddsförordningen och Integritetsskyddsmyndigheten IMY (fd Datainspektionen), vars uppgift är att se till att dataskyddsförordningen efterlevs.

IV:s uppfattning är därför, hur säkra och lättarbetade de olika molntjänsterna än tycks vara, behöver huvudmannen vara noga vid val av leverantör så att denne uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Det undersökande ansvaret ligger alltså på huvudmannen.


Uppdaterat 2019-01-22© Copyright IV - Idéburen Välfärd