Rekommendation kring egenvård / Medicinering

Definition på egenvård
Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Individuell bedömning
Vilka åtgärder som utgör egenvård kan inte anges generellt utan är beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt gällande föreskrifter (Socialstyrelsen föreskrift SOSFS 2009:6) ska en bedömning göras i samråd med patienten och när det gäller barn dess vårdnadshavare. Resultatet av bedömningen beror på vilka förutsättningar patienten har att själv utföra egenvården på ett säkert sätt eller instruera någon som hjälper till. En skiljelinje mellan hälso- och sjukvård och egenvård är om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal, egenvård handlar alltid om enklare åtgärder som kan utföras av personal som inte har medicinsk utbildning.

Förskolan har ett ansvar för att barnen får hjälp med sin egenvård, t ex ta medicin. I sådana fall där personalen inte klarar av att utföra åtgärden på ett säkert sätt kan åtgärden inte bedömas som egenvård i förskolan. OBS! Det är alltid en sjuksköterska eller läkare som har ansvar för bedömningen, planeringen och uppföljningen av egenvård. Det är viktigt att komma ihåg att bedömningen måste planeras och göras i samråd med dem som berörs. Det innebär att läkare/sjuksköterska måste ha en noggrann genomgång med rektor, berörd personal (och fackliga företrädare) samt vårdnadshavare. Finns ingen sådan bedömning/prövning är förskolan inte skyldig att medicinera.

Rektorn får i samråd med vårdnadshavare och personal bedöma och besluta om vem eller vilka som kan åta sig uppgiften i förskolan. Detta måste utgå från den prövning/bedömning som gjorts tillsammans med vårdgivande läkare/sjuksköterska, personal (och fackliga företrädare) samt vårdnadshavare. Anledningen till att man involverar även fackliga företrädare är att frågan om att hjälpa ett barn med egenvård blir en arbetsmiljöfråga och ska hanteras inom ramen för tillämpningen av arbetsmiljölagen. Detta innebär alltså att även skyddsombud ska medverka.

Beträffande regler för medicinering på förskolan
(Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens)


Reviderat 2019-08-28


© Copyright IV - Idéburen Välfärd