Rekommendation om bidrag

Som huvudman för en fristående förskola/pedagogisk omsorg har du rätt att begära följande från kommunen när det gäller bidragsbeslutet:
- det ska ha fattats senast den 31/12 inför kommande verksamhetsår,
- det ska vara ett enskilt beslut för din förskola,
- det ska vara försett med en beslutsmotivering, exempelvis en redovisning av de olika kostnadsslagen,
- kommunen ska redovisa belopp för lokalkostnader, administration och moms. Om det inte finns särskilda skäl ska det även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för sig,
- det ska vara försett med överklagandehänvisning.

Juridisk vägledning:
Justitieombudsmannen (JO) har i flera fall kritiserat kommuner för för sent fattade beslut, alltså beslut som fattats efter årsskiftet (JO 349–2015 och 348–2015).

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin bedömning i mål 1147–17 meddelad 19 juni 2017 konstaterat att det finns uttryckliga bestämmelser i skollagen om att ett beslut om bidrag till en fristående förskola kan bli föremål för förvaltningsrättsligt överklagande. Konsekvensen av detta är att det är inte är tillräckligt att en kommun fattar ett generellt beslut om de bidragsnivåer som man avser tillämpa kommande kalenderår.

Skolinspektionen har i beslut 41–2017:6939 förtydligat avgörandet från HFD om hur besluten ska vara utformade. Skolinspektionen understryker kommunens skyldighet att utforma besluten så att den fristående förskolans rätt att överklaga beslutet säkerställs.

Skolinspektionen har i beslut 41–2017:6734 slagit fast att hemkommunens bidragsskyldighet inträder när ett barn skrivs in i verksamheten.


Reviderat 2019-01-22


© Copyright IV - Idéburen Välfärd