Befattningsbeskrivning skolchef

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen om att huvudmannen ska utse en skolchef. Skolchefen ska aktivt verka för att de nationella bestämmelserna som gäller för utbildningen följs.

Skollagen 2 kap 8 a §
Prop. 2017/18:182 Samling för skolan

Kort sammanfattning
Skolchefens uppgift är alltså att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses alla bestämmelser i lagar och förordningar som gäller för verksamheten, dessutom omfattas alla myndighetsföreskrifter som rör verksamheten.

I första hand avses skollagen och anslutande författningar men även exempelvis arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. I skolchefens uppdrag ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. Detta är inte någon ny ansvarsnivå utan en ny funktion och kan snarare ses som ett förstärkande och säkerställande av att huvudmannens ansvar för att de nationella kraven som finns på utbildningen följs. Det är också viktigt att understryka att det pedagogiska ledarskapet och ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ligger kvar hos rektor. Det går bra att utse rektor till skolchef.

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till författningskraven ska han/hon försöka åtgärda bristen inom ramen för sina befogenheter. Om befogenheterna inte räcker till är skolchefen skyldig att informera huvudmannen.

Skolchefen ska utses av huvudmannen alltså är det styrelsen som beslutar vem som är skolchef, detta beslut ska dokumenteras i ett styrelseprotokoll. Beslutet ska också innehålla information om befogenheter och hur återkoppling ska ske till huvudmannen (styrelsen). Beslutet ska även reglera och tydliggöra ansvaret mellan rektor och skolchef även om dessa är samma person.

IV vill understryka att det inte handlar om någon nyanställning utan att det är en befintlig funktion (t ex huvudman eller rektor) som får uppdraget som skolchef.Reviderat 2019-08-28


© Copyright IV - Idéburen Välfärd