Rekommendation om anmälningsplikten

IV rekommenderar att förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg har tydliga rutiner kring anmälningsplikten. Av lagstiftningen framgår att förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg inte har någon bevisbörda utan det handlar om man känner oro eller misstanke om att barn far illa. IV rekommenderar att man inte informerar vårdnadshavare innan en orosanmälan är gjord och ej heller efter att anmälan har gjorts. Detta informationsansvar åligger socialtjänsten.

Enligt skollagen 29 kap 13 § samt socialtjänstlagen 14 kap 1 § är envar som är anställd i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem skyldig att till socialtjänsten anmäla om man känner oro eller misstanke om att ett barn far illa. Rektorn har ett särskilt ansvar. Detta förtar inte varje anställds skyldighet att göra anmälan.

Förslag till handlingsplan
OM DU SER ATT BARNET BETER SIG PÅ ETT SÄTT SOM GÖR DIG OROLIG ELLER OM DU HAR MISSTANKE OM ATT ETT BARN FAR ILLA

• Var noga med sekretessen. Inga vårdnadshavare eller barn ska få vetskap om dina iakttagelser. Oavsett driftsform ska huvudmannen aldrig informeras. Endast berörda pedagoger ska informeras. Om din verksamhet har samverkansavtal med annan fristående huvudman måste denna del regleras i samverkansavtalet samt i kontrakten med vårdnadshavarna.
• Diskutera med berörda pedagoger vilka iakttagelser av barnet som har gjorts.
• För noggranna anteckningar om vad barnet säger och gör, med datum och tidpunkt för varje iakttagelse. Vid behov görs en pedagogisk kartläggning av barnet.
• Om du arbetar i en organisation där det finns en rektor ska denne informeras skyndsamt. Rektorn har ett särskilt ansvar att omgående göra en anmälan till socialtjänsten. Om ni är oense är varje anställd individuellt skyldig att göra en anmälan.
• Känner du dig osäker kan rådfråga socialtjänsten anonymt. En rådfrågan är ingen anmälan så länge man inte uppger sitt eget, förskolans eller familjens namn. Det är du som fattar beslut om en anmälan ska göras, men socialtjänsten kan säga vad de tycker att du bör göra.
• Finns misstankar om sexuella övergrepp, barnmisshandel eller könsstympning ska du rådgöra med socialtjänsten om även en polisanmälan ska göras.

Socialtjänsten ska alltid göra en omedelbar skyddsbedömning när en anmälan avseende ett barn har kommit in (11 kap 1 a § SoL). Skyddsbedömningen ska göras samma dag anmälan kommer in eller senast dagen efter.


Skolans ansvar för barn som far illa (Skolverket)

Reviderat 2020-10-19
© Copyright IV - Idéburen Välfärd