Rekommendation kring ägar- och ledningsprövning

IV rekommenderar att det finns rutiner hos huvudmannen för inrapportering av förändrad styrelse, både till bolagsverket och till tillsynsmyndigheten/kommunen. Förändringar ska inrapporteras inom en månad från det att de har beslutats. Det är alltså viktigt att ni rapporterar in nya styrelseledamöter till er kommunala förskoleförvaltning/-nämnd inom denna tidsperiod.

I samband med att ägar- och ledningsprövning infördes den 1 januari 2019 har huvudmännen skyldighet att till tillsynsmyndigheten inrapportera förändringar i ägar- och ledningskretsen, det vill säga förskolans styrelse.

Skollagen kap. 5b §: Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5a §
till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen.
© Copyright IV - Idéburen Välfärd